Tarieven, betaling en consulten

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee onderdelen. De directe tijd: De contacttijd van het consult, waarbij u als cliënt aanwezig bent;
De indirecte tijd: De tijd die de diëtist vervolgens besteedt aan o.a. het registreren van uw gegevens, het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies en het informeren van de verwijzer.

De factuur gaat rechtstreeks naar uw verzekeraar, tenzij anders is afgesproken. Dan ontvang je van mij een factuur die je zelf per bank kunt voldoen. Na betaling kun je de factuur declareren bij de zorgverzekeraar.

Vergoeding
Diëtetiek, voedingsadvies of dieetadvies valt voor maximaal 3 uur per jaar in de basisverzekering, dit valt onder het eigen risico. Vanuit een aantal aanvullende verzekering wordt hierop nog extra diëtistische zorg vergoed. Kijk hiervoor je polisvoorwaarden na.

Verhindering
Indien je verhinderd bent op de afgesproken datum en tijdstip op de afspraak aanwezig te zijn, dien je de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient minimaal 48 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan.

Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. De tijd is namelijk voor u gereserveerd in de agenda en de zorgverzekeraar betaalt de rekening niet wanneer u niet komt.

Direct naar de diëtist
De meeste verzekeraars vragen echter wel een verwijsbrief indien je in aanmerking wilt komen voor een diëtistische behandeling. Kijk voor de zekerheid de polis na.

Indien je je aanmeldt zonder verwijzing van een arts zal de diëtist een screening uitvoeren waarmee beoordeeld wordt of de behandeling zinvol en veilig is en of je met jouw hulpvraag en klachten bij de diëtist aan het juiste adres bent. Als dit niet het geval is dan adviseert de diëtist je om een afspraak te maken bij de huisarts.

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden voor individuele consulten.


Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
– Diëtist: paramedicus in het bezit van een Nederlands diploma Voeding & Diëtetiek en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.
– Cliënt: Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
– Arts: De huisarts, tandarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen

Artikel 2, Verwijzing
De diëtist is vrij toegankelijk. De diëtist adviseert om een verwijzing van een arts te vragen, om voor vergoeding in aanmerking te komen van  de zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Artikel 3, Vergoeding
De consulten bij de diëtist worden vergoed vanuit de basisverzekering. Soms is hier een verwijsbrief voor nodig, zie Artikel 2. Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van 3 behandeluren per jaar.

Artikel 4, Tariefstelling
De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt, bestaat uit twee componenten:
1. De directe tijd: de tijd waarbij de cliënt bij de diëtist aanwezig is
2. De indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan cliënt gebonden werkzaamheden. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. Hierbij kan je o.a. denken aan: het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het rapporteren naar de verwijzer en de administratieve verwerking van gegevens. Aan het begin van de behandeling wordt altijd 25 minuten indirecte tijd gedeclareerd in verband met het opstellen van het advies, de rapportage naar de verwijzer etc. Per consult van 30 minuten geldt 25 minuten directe tijd en 5 minuten indirecte tijd

Artikel 5, Patiëntgegevens
Bij het eerste bezoek zal de diëtist vragen om de verzekeringspas en een geldig legitimatiebewijs. De geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast is de diëtist gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Artikel 6, Rapportage
De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken bij de diëtist.

Artikel 7, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op de afspraak aanwezig te zijn, dient hij de diëtist hiervan op de hoogte te stellen. Het annuleren van de afspraak door de cliënt dient minimaal 24 uur van te voren persoonlijk, via telefoon of e-mail te worden gedaan. De cliënt kan ten allen tijde afzeggen, ook in het weekend. Indien de afspraak niet op tijd afgezegd is, is de diëtist gerechtigd om de kosten van de afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Artikel 8, Betaling en declaratie
De Cliënt is gehouden om binnen 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde bedrag over te maken op de door de Diëtist aangegeven bankrekening. Het is aan de Cliënt om door hem/haar betaalde consulten bij zijn/haar verzekeraar te declareren.

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de declaratiedatum (welke vermeld staat op de factuur) heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Wanneer de cliënt in verzuim is, wordt bij de 2e betalingsherinnering € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en bij de 3e betalingsherinnering € 10,- administratiekosten.

Indien de cliënt na de 3e betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle kosten die verband houden met het innen van de betaling worden bij de cliënt in rekening gebracht. Onder deze kosten vallen ook de kosten van eventuele aanmaningen en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht, zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging van de door de diëtist verstrekte adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

Artikel 9, Klachtrecht
In geval van een geschil tussen de cliënt en de diëtist ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, is de cliënt gerechtigd dit te uiten. De cliënt bespreekt de klacht eerst met de diëtist. Gezamenlijk kan dan gezocht worden naar een bevredigende oplossing voor de klacht. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici te Utrecht.

Dit exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.

Voor voorwaarden bij groepsconsulten en voorlichting  neem contact op met de diëtist.